Dôležité - čítajte

Dôležité – Čítajte

Nižšie uvedený text je doplnením Všeobecných podmienok účasti na zájazde.

Autokar

Štyri sedadlá vpredu, v druhom rade sedadiel na obidvoch stranách autobusu, sú predávané podľa poradia zakúpenia príplatku za tieto sedadlá. Prvý rad sedadiel je určený obsluhe zájazdu. Ostatné miesta sa priraďujú strojovo podľa poradia prevedených rezervácií. V jednotlivých prípadoch ponúkame možnosť si „rezervovať“ požadované miesta v autokare z doposiaľ voľných miest – týka sa to však iba privilegovaných osôb (invalidné osoby, tehotné ženy). Pri poznávacích zájazdoch v záujmu bezpečnosti, fyzického a psychického pohodlia cestujúcich so zvýšenou telesnou hmotnosťou, si dovoľujeme upozorniť na možnosť dokúpenia ďalšieho miesta v autokare. Poplatok za dodatočné miesto v autokare je 70%  nákladov na dopravu za príslušný zájazd. Presné informácie ohľadne ceny dodatočného miesta v autokare môžete získať v kanceláriách s ponukou zájazdov Rainbow Tours.
Autokary: Rainbow Tours využíva autokary špecializovaných prepravných firiem. Každý autokar, ktorý vyráža na zájazd organizovaný našou kanceláriou je označený – za predným sklom sa nachádza informačná tabuľa, najčastejšie s logom Rainbow Tours. Takže nevznikne problém s nájdením správneho dopravného prostriedku.
Prestup: Často sa stáva, že lokálne trasy sú obsluhované inými vozidlami (napr. mikrobusmi, taxíkmi, osobnými automobilmi, inými autokarmi) ako sú autokary, ktoré smerujú do cieľových miest. Preto je nutné počítať s prestupom v jednom z miest, v ktorom sa schádza niekoľko rôznych autokarov.
Toalety v autokare: Je vhodné mať na pamäti, že vzhľadom k obmedzenému objemu sa jedná o núdzové toalety a neodporúčame ich často používať. Preto za účelom uspokojovania fyziologických potrieb robíme po niekoľkých hodinách zastávky v miestach, kde je možnosť využívania toalety (často za poplatok).
Bezpečnosť: Počas jazdy nie je dovolené pohybovať sa po autokare z dôvodu vážneho ohrozenia zdravia pri prudkom zabrzdení. Taktiež je nutné venovať mimoriadnu pozornosť pri vystupovaní z autokaru, pokiaľ sa z nejakého dôvodu autokar zastavil na kraji cesty. V žiadnom prípade nie je dovolené vystupovať v tuneloch, alebo na diaľnici.

Lietadlo:

Lietadlá: Kancelária ponúka lety v turistickej triede overených a renomovaných spoločností a k tomu využíva služby rôznych leteckých spoločností (tradičný dopravcovia, charterové linky a tzv. nízkonákladové spoločnosti). V prípade niektorých zájazdov existuje možnosť zakúpenia (za poplatok) letenky v inej triede – s vyšším štandardom. Ďalšie podrobné informácie nájdete v popise zájazdu. Lietadlá – jedná sa spravidla o Boeing, Airbusa McDonell Douglas, určené k letom na stredné vzdialenosti (3.000 – 5.000 km) alebo na dlhé vzdialenosti do exotických destinácií (Karibské ostrovy, Thajsko atď.).
Catering: V poslednej dobe letecké spoločnosti (najmä nízkonákladové a charterové linky) upúšťajú od servírovania jedál na palube lietadla alebo servírujú jednoduché občerstvenie (sendvič a nápoj alebo ovocie). V prípade, že letecká spoločnosť neservíruje jedlá na palube, je možné zakúpiť sendviče alebo niekedy aj obedové menu v tzv. sky-bare, kde servírujú letušky. Presné informácie ohľadne stravovania na palube a tiež cenník dostanete priamo v lietadle.
Letecký personál: U zahraničných leteckých spoločností letecký personál (letušky alebo pilot) nehovoria poľsky, česky – ale vždy je možné dohovoriť sa v anglickom jazyku. Meškanie odletu a zmena času odletu linkových/charterových letov: Takéto prípady nastávajú hlavne v období zvýšeného cestovného ruchu a spravidla vznikajú kvôli nepriaznivým meteorologickým podmienkam alebo iným prekážkam, ktoré kancelária nemôže ovplyvniť (štrajky personálu, technické problémy, miestne nariadenia ohľadne odletov/príletov lietadiel, sprísňovanie bezpečnostných predpisov). Prosíme o pochopenie – naši zamestnanci alebo zástupcovia vždy budú mať snahu Vám pomôcť. Pravidlá náhrad a pomoci pre pasažierov upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 zo dňa 11. februára 2004 (Spoločné pravidlá náhrad a pomoci v leteckej doprave v prípade odopretia nástupu na palubu, zrušenie alebo významného omeškania letu) a poľský Letecký zákon.
Strata alebo poškodenie batožiny: Toto ošetrujú medzinárodné dohovory, ktoré sa týkajú letovej prevádzky a sú uzavreté s Poľskou republikou, tj. hlavne Varšavská dohoda z roku 1929 o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej preprave vrátane dohovoru z roku 1961, ktorá doplňuje Varšavskú dohodu o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej preprave, ktorú prevádzkuje iná osoba ako zmluvný dopravca a v Montrealskej dohode z roku 1999. Pokiaľ počas letu dôjde k strate alebo zničeniu batožiny, je nutné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť personálu letiska a vyžiadať si reklamačný protokol tzv. PIR. K reklamácií je nutné priložiť protokol PIR spolu s originálnym batožinovým lístkom, palubnými vstupenkami a ostatnými dokumentmi, ktoré zároveň túto škodovú udalosť dokladujú.

Batožina:

V prípade leteckých zájazdov: cestujúci má nárok na príručnú batožinu do 5 kg (o max. rozmeroch 55x20x40 cm) a 1 kus hlavnej batožiny o hmotnosti od 15 do 20 kg (v závislosti od leteckej spoločnosti). Za každú ďalšiu batožinu je nutné zaplatiť dodatočný poplatok na letisku podľa platného cenníka leteckého dopravcu – obvykle 15 – 30 USD za kus (jedná sa napr. o windsurfingovú dosku, poskladaný bicykel, golfové alebo lyžiarske vybavenie, alebo potápačské vybavenie – kyslíková fľaša musí byť prázdna). Dopravca príjme batožinu len v prípade voľnej kapacity batožinového priestoru. V prípade autokarových zájazdov množstvo batožiny je obmedzené na jeden kufor, alebo cestovnú tašku (max. 20 kg) a menšiu príručnú batožinu, ale v prípade lyžiarskych zájazdov je rozšírené o pár lyží a lyžiarskych topánok, alebo snowboard (lyžiarske vybavenie je nevyhnutné uložiť do obalu – prosíme nepribaľujte do obalu žiadne iné predmety) na jednu osobu. V autobuse sa nedopláca za dodatočné batožiny -  v takom prípade personál zamietne prepravu dodatočného kufra, alebo tašky. Aby sme sa vyhli omylom pri preberaní batožiny, odporúčame, aby batožina ktorá bude uložená v nákladovom priestore bola označená tak, aby ju vlastník mohol jednoducho identifikovať.

Zástupcovia kancelárie v mieste zájazdu

Vedúci zájazdu a sprievodca: to sú dve rôzne osoby – sprievodca je osoba, ktorá v mene usporiadateľa sprevádza účastníkov zájazdu, stará sa o nich a dohliada na spôsob poskytovania služieb a odovzdáva základné informácie k príslušnej zemi, miestu, ukazuje miestne atrakcie, prijíma správy týkajúce sa nedostatkov. Nie je oprávnený sprevádzať po historických pamiatkach. Túto činnosť prevádzajú miestny sprievodcovia ( spravidla za poplatok), ktorí najlepšie poznajú svoje mesto a sú vhodne vyškolení. Miestny sprievodca vlastní oprávnenie k prevádzkovaniu svojho povolania, ktoré mu bolo vydané príslušnými orgánmi danej krajiny pre územie na ktorom vykonáva svoju činnosť. Vedúci zájazdu sa stará o svoju skupinu v nevyhnutnom rozsahu pre uskutočnenie zájazdu (prosíme, majte na pamäti, že v priebehu cestovania lietadlom, ako aj autokarom (obzvlášť v miestnych úsekoch) vedúci zájazdu nie je vždy prítomný pri skupine).
Delegát: je osoba, ktorá sa vyskytuje v mieste zájazdu po celú sezónu a je zodpovedná za technické záležitosti súvisiace s pobytom, ubytovaním, s prepravou, informačnými schôdzkami a za sprostredkovanie predaja fakultatívnych výletov. Avšak nebude možné, aby Vás vždy sprevádzal pri presunoch na letisko a na fakultatívne výlety. Prosíme, aby ste brali na vedomie, že delegát nebude vždy ubytovaný v rovnakom zariadení ako Vy. Kontakt s delegátom bude udržiavaný prostredníctvom pravidelných služieb v mieste Vášho ubytovania ( obvykle 2 – 3 krát do týždňa) a v núdzových prípadoch bude dostupný na telefónnom čísle ktoré Vám on sám poskytne (alebo na čísle miestneho zmluvného partnera Rainbow Tours). Podrobnosti o telefónnych číslach miestnych delegátov alebo zástupcov kancelárie dostanete v stánku Rainbow Tours na letisku pri odlete alebo od vedúceho zájazdu pri odchode autokarom. Dodatočne v priebehu Vašej cesty môžete byť v spojení s inými našimi miestnymi zástupcami, ktorí majú za úlohu starať sa o našich klientov. Môžu to byť napr. miestny vedúci zájazdu, šofér autokaru, zmluvný partneri, personál leteckej spoločnosti a iných organizácií, s ktorými Rainbow Tours spolupracuje pri poskytovaní služieb v cestovnom ruchu. Títo všetci majú odbornú spôsobilosť k vykonávaniu úloh ktoré im boli zverené. Rovnako ako vedúci zájazdu, tak aj delegát zodpovedajú za správne a bezpečné uskutočnenie zájazdu. Preto má účastník za úlohu sa bezvýhradne podriadiť pokynom personálu pri odchode (sprievodcovi, delegátovi, vedúcemu zájazdu a v prípade letu alebo cestnej dopravy príslušnému vodičovi alebo personálu leteckej spoločnosti). Pokiaľ účastník porušuje vyššie uvedené, môže to mať pre neho vážne následky.

Tour Guide System

Jedná sa o bezdrôtový, elektronický systém sprevádzania skupiny, ktorý sa používa pri niektorých našich zájazdoch. Na určitú dobu dostanete menší individuálny prístroj. Vedúci zájazdu/sprievodca používa prijímač a mikrofón tak, aby sa informácie dostali ku každému účastníkovi zájazdu. Systém je používaný pri prechádzkach mestom, návštevách vo vnútri objektov (zámky, paláce, kostoly, historické objekty). Aby prístroj správne fungoval po celý čas trvania zájazdu, je nutné ho vypnúť po ukončení každej prehliadky. V prípade straty alebo poškodenia prístroja bude dodatočne účastníkovi pripočítaná suma 50 PLN k úhrade.

Zraz

Žiadame o bezvýhradné dodržiavanie uvedených miest a časov zrazu podľa katalógu (pre autokarové zájazdy 0,5 hod pred odchodom, pre letecké zájazdy 2 hod pred odletom). Žiadame Vás, aby ste mali na pamäti, že z dôvodu nevyhnutného dodržiavania plnenia programu v čase a mieste, usporiadateľ nie je povinný čakať na účastníka ktorý sa omeškal. Pokiaľ sa účastník neohlási v mieste zrazu v presne stanovenom čase, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude prijatý do zájazdu a prípadné neskoršie pripojenie ku skupine v priebehu zájazdu bude musieť uskutočniť na vlastné náklady. Ďalej nie je možné samovoľne zmeniť miesto nástupu/odletu z inej zastávky alebo letiska ako je uvedené v prihláške, dokonca ani v prípade, keď z programu alebo cestovného poriadku vyplýva, že autobus prechádza cez tieto zastávky. Každá zmena miesta nástupu/odletu účastníka musí byť dopredu dohodnutá s Rainbow Tours, v opačnom prípade môže účastník prísť o svoje miesto v dopravnom prostriedku a/alebo môže mu byť zamietnuté vrátenie zaplatenej čiastky za plnenie v rámci prepravy/letu. V prípade autokarových zájazdov na prianie klienta a podľa možnosti dostupných miest v prepravnom vozidle (tj. vozidlo, ktoré jazdí na území Poľska/ČR do prestupných miest) je možné zmeniť nástupné/výstupné zastávky. Pokiaľ tieto zmeny sú uvedené do zmluvy 6 dní pred začatím zájazdu alebo skôr, sú zdarma. V prípade prevedenia zmeny zastávky 5 dní pred začatím zájazdu alebo v kratšom termíne, Rainbow Tours účtuje poplatok vo výške 50 PLN/osoba/zastávka.

Doba trvania zájazdu – Počet dní

V programe zájazdu uvádzame počet dní od odchodu/odletu z Poľska a príchodu/príletu do Poľska. Znamená to, že cesta (autokarom alebo lietadlom) je započítaná do trvania zájazdu. Žiadame Vás, aby ste počítali s tým, že spravidla prvý a posledný deň zájazdu sú určené na cestovanie. Letové poriadky a odchod autokarov sú uvedené v katalógu a na našich webových stránkach www.rainbowtours.pl/rozklady

Poplatky na mieste

Väčšina poplatkov súvisiacich so zájazdom sa hradia v kancelárií, v ktorej kupujete zájazd, ale časť nákladov si cestujúci hradí na mieste sám. Najčastejšie sa jedná o (výnimka – pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak): vstupenky do navštevovaných objektov – hradí sa u vedúceho zájazdu (alebo v pokladniach turistických atrakcií), fakultatívne výlety – platí sa v destinácií, napr. u delegáta, kúpeľný poplatok, iné poplatky ako záverečné upratovanie apartmánu alebo kaucia. Platby tohto typu sú najčastejšie vyznačené v kolónke „Služby“ v záložke „Cena nezahrňuje...“ alebo v popise objektu. Žiadame Vás, aby ste mali na pamäti, že nesplnenie povinnosti uhradiť takýto poplatok môže spôsobiť napr. odmietnutie poskytnutia ubytovania majiteľom objektu alebo zamietnutie ďalšieho plnenia služieb.

Katalógové informácie o poplatkoch
Pre Vaše pohodlie sme v popise ubytovania uviedli informácie o príplatkoch za doplnkové služby (napr. za internet, ležadlá, plážové osušky). Upozorňujeme, že uvedené ceny majú len informatívny charakter a boli aktuálne v dobe publikácie nášho katalógu.

Fakultatívne výlety

Jedná sa o výlety, ktoré sú usporiadané v priebehu pobytu miestnymi kanceláriami – partnermi Rainbow Tours a delegáti alebo vedúci zájazdu majú za úlohu len sprostredkovať uzavretie zmluvy so zahraničnými kanceláriami. Môže sa jednať o autokarové zájazdy, plavby, pešie túry atď. – je pravidlom, že sa platí na samotnom mieste. Zoznam takých výletov, vrátanie orientačných cenníkov nájdete v popise ponuky. Avšak ceny môžu kolísať podľa počtu účastníkov a miestnych kancelárií ktoré takéto výlety usporiadajú. Obvykle sú fakultatívne výlety  realizované pri minimálnom počte 15 záujemcov.

Ubytovanie - deň v hoteli

S ohľadom na rôzne miestne predpisy Rainbow Tours si zaviedlo vlastnú štandardizáciu objektov v katalógu („slniečka“):
* skromné penzióny alebo apartmány;
** hotely, aparthotely, apartmány so základným vybavením, čisté, udržiavané, často vedené rodinou majiteľov. Priateľská atmosféra nahradzuje jednoduchosť vybavenia. Pokiaľ ponúkajú stravovanie, jedná sa zvyčajne o miestnu kuchyňu;
*** hotely, aparthotely, apartmány, ktoré sú dobre zariadené, mnohé z nich majú bazén, niektoré sa nachádzajú blízko pláže;
**** hotely na profesionálnej úrovni ponúkajú mnohé výhody. Majú jeden alebo niekoľko bazénov, klimatizácií a pohodlne zariadené izby. Zvyčajne sú pri pláži alebo blízko nej.
***** luxusné hotely, ktoré zvyčajne patria do renomovaných reťazcov a ponúkajú skvelý servis a medzinárodnú atmosféru. Bazény, reštaurácie a areál hotelu sú na najlepšej úrovni. Vynikajúca kuchyňa a umiestnenie Vám zaručí luxusnú dovolenku bez najmenších kompromisov.
Plus (+) znamená nadštandardné služby: viac sa dozviete v rubrike „Náš názor“ spoločne s popisom objektu. Vyššie uvedená kategorizácia sa môže líšiť od tej oficiálne platnej v príslušnej zemi, miestna kategória zariadenia sa uvádza spolu s jeho popisom.  Metráž izieb uvádzaná v popise jednotlivých hotelov zahrňuje obývaciu časť, kúpeľňu a v prípade Španielska dosť často taktiež balkón. Vo väčšine hotelov nástup na ubytovanie začína o 14:00 hod, ale izby musíte opustiť do 10:00 hod. Z toho vyplýva, že hotelový deň nie je totožný s 24 hod dňom. Vedúci zájazdu po opustení ubytovania až do okamžiku odchodu, Vám vždy bude nápomocný pri úschove batožiny. V prípade zájazdu s vlastnou dopravou, je potrebné prispôsobiť čas príchodu hodinám uvedeným v katalógu. Pokiaľ bude Váš príchod do hotelu oneskorený (mimo pracovnú dobu recepcie: tj. pred 8:00 hod alebo po 18:00 hod), je potrebné vopred informovať recepciu a dokonca môže byť od Vás požadovaný poplatok za prevzatie kľúčov mimo pracovnú dobu recepcie vo výške 50 EUR/izba. Pozor! Upozorňujeme, že v prípade ponúk s vlastnou dopravou nie je možné ubytovať v apartmáne/štúdiu viac osôb, ako je uvedené v ponuke.

Šťastná náhoda

V každej rekreačnej destinácií ponúkame ubytovanie, v ktorom zaručujeme uvedený štandard, ale bez uvedenia mena zariadenia. Je to výhodná ponuka pre tých z Vás, ktorí hľadáte prázdninovú ponuku, ale máte obmedzený rozpočet a taktiež pre osoby, ktoré sa obvykle rozhodujú na poslednú chvíľu. S názvom hotela Vás oboznámi po prílete Váš delegát.
Zariadenie Šťastná Náhoda *** umiestnené sú vo vzdialenosti max. 900 m od mora na okrajoch rekreačných stredísk. Funkčne zariadené izby alebo apartmány so základným vybavením, často, ale nie vždy majú tiež klimatizáciu. Väčšina zariadení má bazén, ale môže sa tiež vyskytnúť zariadenie bez bazéna. Druh stravovania je vždy uvedený v ponuke.

Stravovanie

Rôzne ponuky môžu mať tiež odlišné druhy stravovania. V apartmánoch a štúdiách (s kuchynským kútikom) zvyčajne nie je zahrnutá strava, takže si cestujúci zabezpečujú stravovanie sami.
Raňajky: Kontinentálne – skromné raňajky -  ktoré sa zvyčajne skladajú z pečiva, mliečnych výrobkov alebo džemu (zriedka údeniny) a kávy alebo čaju.
Rozšírené kontinentálne raňajky - sú rovnaké ako vyššie uvedené, ale zvyčajne sú doplnené údeninou alebo jogurtom či džúsmi. Raňajky vo forme bufetu sú trochu lepšie a umožňujú väčší výber, ale závisí to tiež od štandardu hotela. Niekedy sa však neodlišujú od rozšírených kontinentálnych raňajok (v rozsahu a sortimente), rozdiel spočíva iba v servírovaní. Upozorňujeme, že z reštaurácie nie je dovolené vynášať žiadne výrobky. Je vždy lepšie si viackrát zájsť k bufetu, ako nechávať niečo na tanieri alebo vynášať mimo reštaurácie.
Večera: teplé jedlo podávané v hodinách večere, zvyčajne zložené z dvoch chodov. V niektorých ponukách je započítané v cene – v niektorých je za príplatok. Pokiaľ možnosť príplatku nie je uvedená, znamená to, že večeru neposkytujeme. Avšak neznamená to, že cestujúci nebude mať možnosť najesť sa. Pri poznávacích zájazdoch vedúci zájazdu vyhradí čas na jedlo a poukáže na ponuky okolitých reštaurácií, večere môžu byť usporiadané ako v hotelových reštauráciách, tak aj v meste. Počet jedál zaistených podľa ponuky sa rovná počtu nocí (pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak), ktoré boli zakúpené.
Nápoje: k raňajkám (káva, čaj, džús) sú započítané do ceny, pri večeri sa zvyčajne platí zvlášť (pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak).

Osoby, ktoré cestujú samé

Osoby, ktoré cestujú samé a ktoré nechcú platiť príplatok za jednolôžkovú izbu, majú možnosť po odsúhlasení usporiadateľa, pokúsiť sa ubytovať do 2 alebo 3 lôžkových izieb (Pozor! v niektorých hoteloch je možná iba dvojlôžková izba s prístelkou), avšak pre objektívne dôvody kancelária nie je schopná túto možnosť zaručiť. V takomto prípade sa cestujúci zaväzuje priplatiť si za jednolôžkovú izbu (pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak). Informácia o nutnosti prípadného príplatku bude odovzdaná najneskôr 7 dní pred odchodom.

Prístelka

Jedná sa o dodatočnú spravidla rozkladaciu posteľ alebo o menšiu posteľ. Upozorňujeme, že takáto posteľ zmenšuje plochu izby. Taktiež sa môže stať, že 3 lôžková izba je v skutočnosti 2 lôžková izba s prístelkou (toto platí spravidla pri hoteloch turistickej kategórie ** - ***). Predpokladané zľavy v katalógovej ponuke pre osobu ubytovanú na prístelke nejde vždy uplatniť, najmä pri akčných ponukách (predovšetkým typu „last minute“).

Klimatizácia

Autokar môže byť vybavený štandardnou klimatizáciou alebo klimatizáciou s turbo ventilátorom. Obe možnosti udržujú patričnú teplotu v autokare a tým umožňuje pohodlnú jazdu. Ale aj napriek tomu v mesiacoch s najvyššími teplotami (júl/august), najmä v južných krajinách, ochladzovanie autokaru nemusí byť pre niektoré osoby dostatočné. V hoteloch je centrálna klimatizácia (obvykle s možnosťou individuálnej regulácie) alebo sa v izbách  nachádzajú samostatné agregáty, ktoré ochladzujú príslušnú miestnosť. Často je nutné za klimatizáciu doplatiť na mieste priamo v hoteli (uvádzame to v popise objektu). Upozorňujeme, že klimatizácia je zavádzaná do chodu periodicky (tzn. iba v mesiacoch s najvyššími teplotami) a v priebehu dňa môže fungovať iba v čase určenom obsluhou.

Pláž a rekreačné vybavenie

Väčšina pláží je všeobecne dostupná a zdarma. Platí sa však najčastejšie za ležadlá a slnečníky. Pri pláži zvyčajne nájdete tiež požičovne s vybavením pre vodné športy, školy windsurfingu, potápanie atď. Berte prosím na vedomie, že termín „piesočná pláž“ nie je vždy ekvivalentom pre dlhú, širokú pláž s bielym pieskom, podobnou tej v Lebe. V skutočnosti sa pláže môžu v jednotlivých krajinách značne líšiť – počnúc piesočnatými plážami so žltým, avšak hrubším pieskom (najčastejšie v Grécku) cez piesočnaté s výrazne tmavším pieskom (najčastejšie v Španielsku) až po kamienkové (najčastejšie v Chorvátsku) alebo priamo kamenisté a skalnaté (Azúrové pobrežie, Malta). Informácie ohľadne pláže sú uvedené vedľa popisu objektu alebo letovísk.

Rekreačné strediská

Väčšina z navštevovaných miest sú mimoriadne turisticky atraktívne a navštevujú ich tisíce turistov. Preto bývajú často preplnené (obzvlášť počas sezóny), v niektorých strediskách nočný život a hluk trvajú až do rána. Dokonca sa môžu vyskytnúť aj drobné krádeže. Lokality tohto typu sú zvyčajne neustále modernizované a veľa sa v nich investuje do rozvoja. Preto nebuďte prekvapení, keď Vás jedného dňa prebudí hluk na práve začatej stavbe nového hotela alebo v horšom prípade priamo u Vás v hoteli, o dve poschodia nižšie. Našťastie sa tieto práce robia cez deň a v pracovné dni, preto by nemali až tak obťažovať. V južných krajinách a obzvlášť na ostrovoch môžu vzniknúť krátkodobé výpadky vodovodnej siete alebo elektriny.

Sezóna

Za hlavnú turistickú sezónu sa považuje vo väčšine rekreačných miest z našej ponuky obdobie školských prázdnin, ktoré začínajú približne 20. júna a trvajú do 31. augusta. Uvedomte si prosím, že v obdobiach mimo hlavnej sezóny niektoré kúpeľné atrakcie a časti hotelov (napr. bary, reštaurácie, obchody alebo požičovne áut, centrá vodných športov na plážach, požičovne vybavenia na pláži a pri bazéne, vonkajšie bazény) uvedené v popise v katalógu môžu mať obmedzenú prevádzku alebo môžu byť úplne mimo prevádzky. Dostupnosť týchto služieb môže taktiež závisieť od atmosferických podmienok a od množstva turistov v jednotlivom turnuse.

Poistenie

Klienti spoločnosti Rainbow Tours sú poistení v spoločnosti TU Europa S.A. na základe poistnej zmluvy č. 2 / Z / 2008, č. RBT2 / Z / 08, Základná varianta. Prečítajte si prosím Všeobecné podmienky cestovného poistenia pre zákazníkov Rainbow Tours S.A., ktoré sú k dispozícii v kanceláriách ponúkajúcich ponuku Rainbow Tours a na webových stránkach http://r.pl/. Poistenie uzatvorené Rainbow Tours pre účastníkov je základné, preto by každý účastník mal zvážiť pridanie ďalšieho poistenia v prípade potreby (napr. V prípade amatérskeho športu - Balíček Sport, alebo pre osoby s diagnózou chronických ochorení - Varianta Odporúčaná alebo Varianta Najlepšia).
Základná varianta cestovného poistenia zahŕňa:
Poistenie nákladov na liečbu a dopravu do zeme (KL) - zabezpečenie úhrady výdavkov spojených s náhlou chorobou alebo úrazom, ktoré vznikli v súvislosti s: lekárskymi vyšetreniami, nákupom liekov a obväzových materiálov, pobytom v nemocnici, ošetrením zubov do 500 PLN, dopravou do nemocnice a tiež do Poľska. Poistná suma pre KL je 60 000 PLN. Poisťovateľ nezodpovedá, ak poistná udalosť vznikla v dôsledku chronického ochorenia, duševného ochorenia, epidémie, trestného činu spáchaného účastníkom, užívanie omamných látok, škody vyplývajúce z vysoko rizikových športov, extrémnych a vysoko rizikových športov, aktívnu účasť na vojenských operáciách a teroristických útokov.
Ochrana v oblasti tropických chorôb (CT) - základné poistenie aj kryje náklady na liečbu v prípade tropických chorôb za predpokladu, že poistený pred cestou do zahraničia, absolvuje povinné očkovania pre danú destináciu, stanovené príslušnými inštitúciami. Tropická ochorenia sú ochorenia spôsobené patogénnymi organizmami charakteristickými pre subtropické a rovníkovej zóny. Poistenie záchranných nákladov (KR) - do výšky 10 000 PLN. Pomoc na cestách - vrátane náhrady cestovných nákladov a nákladov na pobyt sprevádzajúcej osoby alebo osoby, ktorá bola predvolaná k sprievodu, organizácie dodávky liekov, pokrývajúca náklady na ubytovanie a stravu Poisteného v priebehu rekonvalescencie.
Poistenie následkov nehôd (NW) - zabezpečenie vyplácanie dávok za trvalé škody na zdraví alebo smrti. Výška poistného plnenia pre NW za 100% škôd na zdraví je 5 000 PLN a vyššie pri úmrtí je 2 500 PLN.
Poistenie batožiny (BP) - zabezpečenie ochrany batožiny v prípade jeho zničeniu alebo poškodeniu. Výška poistného plnenia pre batožinu je 500 PLN. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté len v dôsledku poškodenia alebo zničenia kufrov, alebo iných cestovných batožín. Poistenie sa nevzťahuje okrem iného na peniaze v hotovosti, cenné papiere, platobné karty, šperky, umelecké diela, prenosné elektronické zariadenie, ktoré sa nenachádza pod priamou ochranou poisteného, ​​mobilné telefóny, autodoplnky, športové vybavenie.
Odporúčaná varianta: zahŕňa všetky vyššie uvedené riziká, navyše je poistná suma podstatne vyššia.
KL - suma poistného plnenia na zdravotné náklady sa zvyšuje na 260 000 PLN, NW úrazové poistenie na trvalé škody na zdraví - do výšky 15 000 PLN, NW pre prípad smrti do výšky 7 500,00 PLN, BP - poistenie batožiny do 1500 PLN. Tento variant navyše poskytuje ochranu v prípade exacerbácie chronických ochorení (v rozsahu KL a NW), ako aj poistenie nákladov spojených s oneskoreným dodaním batožiny - až do výšky 600 PLN a poistenie zodpovednosti (OC) až do výšky 100 000 PLN.
Najlepšia varianta: pokrýva všetky riziká vyplývajúce zo Základnej varianty, ale poistnej sumy sú extrémne vysoké (odporúčame takéto poistenie ľuďom, ktorí cestujú do USA, Mexika, Japonska, Singapuru, teda do krajín, kde sú náklady na zdravotnú starostlivosť obzvlášť vysoké).
KL - náklady na lekársku starostlivosť vzrástli na 860 000 PLN, škody spôsobené úrazom v dôsledku trvalého poškodenia zdravia - do výšky 35 000 PLN, NW v dôsledku úmrtia - do výšky 17 500 PLN, poistenie cestovných batožiny - do 2500 PLN. Táto možnosť ďalej zahŕňa tiež ochranu v prípade zhoršenia chronického ochorenia (v rozsahu KL a NW), poistenie nákladov spojených s oneskoreným dodaním batožiny PLN 600 a poistenie zodpovednosti za škodu - 400 000 PLN.
Balíček Sport: poskytuje ochranu pri rekreačnom športe pre vysoko rizikové športy (v rámci KL a NW): lyžovanie, snowboarding, potápanie, lyžovanie a jet-ski, windsurfing, kitesurfing, rafting, jazda na štvorkolke, jazda na koni, rovnako ako ochrana športového vybavenie až do výšky 1 500 PLN a ochrana pred poškodením tretích osôb pri praktizovaní týchto športov do výšky 100 000 PLN v prípade materiálne škody a 200 000 PLN v prípade osobných škôd

Poistenie storno zájazdu vo výške 100%

Naši klienti majú možnosť fakultatívne si dokúpiť Poistenie storno zájazdu od spoločnosti TU Europa a.s. (variant Poistenie proti odstúpeniu od zmluvy vo výške 100%).
V prípade, že nastane odstúpenie od zmluvy, tento typ poistenia Vám umožní vrátenie 100% nákladov za zájazd, pokiaľ sa tak stane z náhodných dôvodov, ktoré nezávisia od účastníka – cena poistenia proti odstúpeniu od zmluvy stanoví 3% z konečnej ceny zakúpeného zájazdu. Poisťovňa vracia klientovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s odstúpením, pokiaľ k tomu došlo z nasledujúcich dôvodov: úraz, náhle ochorenie, smrť a v prípade, že účastník, jeho sprievod alebo blízka osoba predčasne porodí, pokiaľ nastane výrazná škodová udalosť na majetku buď pôsobením ohňa alebo inej náhodnej udalosti, následkom krádeže s vlámaním a keď z tohto dôvodu musí účastník, jeho spoluúčastník alebo blízka osoba urobiť nevyhnutne nutné právne a administratívne úkony, úradom práce nariadi nástup do práce. Každý takýto prípad je nutné patrične podložiť (policajná správa, potvrdenie nezávislým lekárom, potvrdenie z úradu práce). Úplne podmienky Poistenia storno zájazdu vo výške 100% od spoločnosti TU Europa a.s. sú k dispozícií vo všetkých kanceláriách, ktoré predávajú ponuku Rainbow Tours a.s. Vyššie uvedené informácie sú iba výňatkom z týchto podmienok. Pozor! Poistenie storno zájazdu vo výške 100% je možné zakúpiť najneskôr 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy o účasti, pokiaľ bola taktiež zaplatená záloha alebo celá nákupná cena zájazdu, najneskôr však jeden deň pred začatím zájazdu.

Colné a vízové informácie

Slovenskí občania na území Európskej únie nepotrebujú víza ani pas (postačí občiansky preukaz). Pokiaľ cestujete do iných krajín vrátane východnej a juhovýchodnej Európy (Rusko a krajina bývalého Sovietskeho zväzu, bývalá Juhoslávia, Albánsko) je cestovný pas nutný (spravidla platný 6 mesiacov pred ukončením návratu z krajiny) a často tiež víza (informácie ohľadne víz nájdete v programe). V prípade, že cestujete do krajín bývalého Sovietskeho zväzu alebo neeurópskych krajín, colná kontrola je mnohokrát prísnejšia. Účastníci dostanú víza na letisku v cieľovej krajine alebo pre nich víza vybaví Rainbow Tours. Prakticky do každej krajiny môže cestujúci doviesť predmety a veci, pokiaľ je ich množstvo a určenie neobchodného charakteru. Spravidla je možné doviesť 200 kusov cigariet a 1/2l alkoholu alebo 1l vína alebo piva.

Preprava výrobkov živočíšneho pôvodu

Vzhľadom k riziku dovlečenia zvieracích nákaz na územie EU (obzvlášť z neeurópskych krajín, existujú prísne zákonné obmedzenia týkajúce sa prepravy výrobkov živočíšneho pôvodu, vrátane jedla). Porušenie týchto predpisov môže mať za následok  pokutu, trestné stíhanie alebo zabavenie a zničenie vyvážaných výrobkov v okamihu príjazdu na územie EU. Je zakázané dovážať do EU: mäso, mlieko, med, mastné a mliečne výrobky (iné než instantné dojčenské mlieko, dojčenskú stravu, zvláštnu stravu nutnú z lekárskeho hľadiska). Výnimku stanovia niektoré európske krajiny, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie: Andora, Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, San Marino a Švajčiarsko. Z týchto krajín je dovolené dovážať obmedzené množstvo týchto výrobkov za účelom vlastnej spotreby. Ďalej v prípade výrobkov pochádzajúcich z exotických alebo chránených druhov zvierat (mušle, kosti, perie, kože atď.) sú právne predpisy veľmi prísne a dovoz takýchto predmetov je spravidla zásadne zakázané (trestom môže byť prepadnutie veci, pokuta a dokonca vezenie). Rovnako prísne predpisy platia pre dovoz živých zvierat.

Zdravotné doporučenie

Zájazdy usporiadané Rainbow Tours sú do krajín, uznávaných zo zdravotného hľadiska ako bezpečné (Európa a oblasť Stredozemného mora) – nie je požadovaný žiadny druh očkovania ani preventívne ani ochranné. V ostatných prípadoch (ázijské a niektoré africké alebo karibské krajiny) uvádzame podrobné zdravotné požiadavky v popise zájazdov (pokiaľ je očkovanie požadované alebo odporúčané). Je nutné  mať na pamäti, že je vhodné udržiavať hygienické minimum, ako napr. umývanie rúk pred jedlom, umývanie ovocia a zeleniny a piť iba minerálnu vodu z fliaš.

Strata pasu alebo iných dokladov

Účastník zájazdu, ktorému sa stratil alebo bol odcudzený pas alebo iné doklady, ktoré sú potrebné k návratu do vlasti, musí informovať miestneho zástupcu kancelárie, ktorý mu poskytne všetky dostupné informácie a pomôže mu spojiť sa s najbližšou ambasádou alebo konzulátom PR na území krajiny jeho pobytu. Zástupcovia konzulátu PR sú zaviazaní poskytnúť všetku možnú pomoc (vrátane finančnej a právnej pomoci) všetkým obyvateľom PR – v prípade, že chýba poľské zastúpenie, túto funkciu plní zastupiteľstvo krajín Európskej únie.

Valuty

Euro (EUR) je platnou menou vo väčšine krajín Európskej únie od 01.01.2002 (Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Grécko, Portugalsko, Belgicko, Luxembursko, Fínsko, Írsko, Španielsko a Holandsko). V krajinách, ktoré nemajú spoločnú menu EURO, platia národné meny (Veľká Británia, Švédsko, Nórsko, Dánsko) – väčšinu z nich je možné zameniť ešte pred odchodom v slovenských bankách alebo zmenárňach. Valuty neeurópskych krajín (Tunisko, Egypt, Turecko, Marko, Kuba, Dominikánska republika atď.) nie sú v SR dostupné – odporúčame vziať si so sebou US doláre alebo euro, ktoré je možné zameniť v miestnych bankách alebo zmenárňach a taktiež na hranici. Platobné karty (medzinárodná Visa alebo MasterCard) sú prijímané vo väčšine dovolenkových destinácií.

Osoby so zdravotným postihnutím

Kancelária sa riadi nariadením EP a Rady (ES) č. 1107/2006 zo dňa 5. Júla 2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie cestujúcich v leteckej doprave (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =OJ:L:2006:204:0001:01:PL:HTML). Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré chcú cestovať, majú povinnosť informovať o stupni svojho postihnutia pri uzatváraní zmluvy alebo pred jej uzatvorením najneskôr  však do 5 pracovných dní pred dňom odchodu. Kancelária má právo zamietnuť rezerváciu alebo odstúpiť od zmluvy s osobou so zdravotným postihnutím alebo osobou, ktorá nie je plne pohyblivá:
- za účelom splnenia platných požiadaviek na bezpečnosť nariadených zákonom alebo orgánmi, ktoré vydali leteckému dopravcovi certifikáciu pre leteckú premávku,
- v prípade, že rozmer lietadla alebo jeho dverí neumožňujú fyzicky dopraviť na palubu alebo previesť osobu so zdravotným postihnutím alebo osobu s obmedzenou pohyblivosťou,
- v prípade, že osoba so zdravotným postihnutím alebo osoba s obmedzenou pohyblivosťou nemá so sebou sprievod, ktorý je schopný v nevyhnutne nutných prípadoch asistovať tejto osobe. Pokiaľ kancelária zamietne rezerváciu alebo odstúpi od zmluvy, informuje bezodkladne o dôvodoch odstúpenia osobu so zdravotným postihnutím alebo osobu, ktorá nie je plne pohyblivá. Na základe požiadaviek zainteresovanej strany, kancelária uvedie do 5 pracovných dní tieto dôvody písomne. Okrem toho, v tomto prípade kancelária vyvinie snahu, aby ponúkla zainteresovanej strane prijateľné alternatívne riešenie.

Vekové obmedzenie

Pre naše poznávacie zájazdy je charakteristický veľmi intenzívny program navštevovania pamiatok a občas je tiež nutné počítať s niekoľkohodinovým cestovaním a/alebo dlhými prechádzkami. Odporúčame preto, aby ste na náročnejšie zájazdy nejazdili s deťmi mladšími ako 5 rokov. Pokiaľ máte pochybnosti, či dieťa zvládne účasť vo Vami zvolenom zájazde, prosíme, aby ste sa informovali v kanceláriách, ktoré predávajú ponuku Rainbow Tours.

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €