Aby sme Vám mohli poskytovať služby sociálnych sietí, používame na tomto webe súbory cookie. Súbory cookie slúži k osobnému prispôsobenie obsahu, poskytovanie reklám na mieru. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Konecne ceny rainbow
Tel: 02 210 280 10
Pon - Pia 08:00 - 18:00
info@rainbowtours.sk

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmínky účasti na zájezdu.

 

1. Všeobecné podmínky.
Pořadatelem zájezdu (dle zákona o službách v cestovním ruchu ze dne 29. srpna 1997, ve znění pozdějších předpisů) je Rainbow Tours akciová společnost (dále jen „Kancelář”). Údaje o pořadateli - Rainbow Tours a.s., sídlem ul. Piotrkowska 270, Łódź, vedená v Celostátním soudním registru č. 0000178650, DIČ 725-18-68-136, zapsána do Registru pořadatelů a zprostředkovatelů cestovního ruchu č. 157. Orgánem, který provedl registraci, je maršálek Lodžského vojvodství. Práva a povinnosti Účastníků a Kanceláře v souvislosti se zájezdy pořádanými Rainbow Tours a.s., jsou uvedené ve „Všeobecných podmínkách účasti na zájezdu“ v souladu s článkem 384 OZ 
a zákonem o službách v cestovním ruchu. „Všeobecné podmínky účasti na zájezdu“ a podmínky uvedené v dokumentu „Důležité – čtěte“ (dále souhrnně zvané „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy o službách poskytovaných Kanceláří v oblasti cestovního ruchu. Podmínky se vztahují na veškeré zájezdy, které jsou uvedené v katalogu 
a pořádané Kanceláří. Při uzavírání smlouvy – přihlášky se Účastník zavazuje k řádnému přečtení katalogu, „ Podmínek účasti na zájezdu“ a také informací obsažených v dokumentu „Důležité – čtěte“. Podpisem smlouvy – přihlášky Účastník souhlasí s podmínkami a ujednáními (jménem svým a jménem ostatních Účastníků uvedených ve smlouvě – přihlášce), které vyplývají z této smlouvy. 

 

2. Uzavření smlouvy.
Katalogy a jiné písemné informace Kanceláře jsou pouze výzvou k uzavření smlouvy a nejsou nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Uzavření smlouvy vzniká pokaždé po seznámení se Účastníka s nabídkou uvedenou v katalogu Kanceláře a podpisu smlouvy – přihlášky k účasti (jménem svým a jménem ostatních Účastníků) a zaplacením zálohy (v případě nákupu zájezdů v akci z nových katalogů ve výši 20% nebo pro ostatní zájezdy ve výši 30%). V případě smluv uzavřených dříve než 180 dní před odjezdem, nelze zaplatit vyšší zálohu, než je uvedeno výše a případné přeplatky bezodkladně vracíme. Pro účely uzavření smlouvy s nezletilým, je nutný souhlas rodičů nebo pěstounů s notářsky ověřenými podpisy pěstounů (pokud nezletilý cestuje bez doprovodu zákonného zástupce).  Podpisem smlouvy-přihlášky Účastník souhlasí se zpracováním, aktualizací a zpřístupněním svých osobních údajů (včetně údajů ostatních Účastníků), které jsou nezbytné pro uskutečnění zájezdu. 

 

3. Platební podmínky.
Ceny služeb poskytovaných Účastníkům jsou smluvní a zahrnují daň z přidané hodnoty. Místem plnění dle smlouvy je Kanceláři uváděný bankovní účet, který specifikuje smlouva uzavřená s Účastníkem nebo pokladna Kanceláře. Cenu za poskytovanou službu v cestovním ruchu uvedenou ve smlouvě, je nezbytné uhradit ve lhůtě do 30 dní před započetím zájezdu. Kancelář si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s Účastníkem, jehož platby nebudou převedené ve prospěch Kanceláře v dohodnutých lhůtách. 

 

4. Změny v plnění.
Pokud Kanceláři vzniknou po uzavření smlouvy nepředvídatelné odchylky nebo změny informací obsažených v katalogu nebo smlouvě-přihlášce, bude Účastník informován o této skutečnosti před započetím cesty.  V situaci, pokud dojde ke změně důležitých podmínek, Účastník po obdržení od Kanceláře takovýchto informací, je povinen bezodkladně informovat Kancelář, zda tuto navrhovanou změnu přijímá nebo odstoupí od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, má Účastník nárok na vrácení veškerého uhrazeného plnění bez závazku uhradit smluvní pokutu. Pokud Kancelář v průběhu trvání uvedeného zájezdu neposkytuje dle smlouvy předpokládané služby, pro důvody které Účastník nijak nezavinil, Kancelář poskytne odpovídající náhradní plnění v rámci tohoto zájezdu, aniž by Klienta zatížila dalšími náklady. Pokud kvalita náhradního plnění, uvedeného v předchozí větě, je nižší než kvalita služby uvedené v programu zájezdu, Účastník má nárok požadovat slevu z dohodnuté ceny zájezdu. 

 

5. Cena nabídek last minute a akcí.
Cena uvedená v uzavřené smlouvě je závazná a Účastník není oprávněn požadovat snížení nákladů na zájezd, pokud cena uvedeného zájezdu byla Kanceláři snížena z důvodu nabídky last minute, opětovného zlevnění nabídky last minute nebo jiné promo akce, ať už před nebo po uzavření smlouvy s Účastníkem.

 

6. Cena zájezdu.
Cena zájezdu je uvedená v PLN (polských zlotých). Uvedená cena ve smlouvě může být navýšena, jedině pokud to nezbytně vyplývá z těchto okolností: navýšení nákladů na dopravu, navýšení úředních poplatků, daní nebo poplatků za služby, jakými jsou letištní poplatky, nakládka nebo překládka v námořním přístavu nebo letišti, zvýšení kurzů valut. Navýšení ceny nabude platnosti pouze v případě, pokud Kancelář Účastníkovi navýšení jedné z výše uvedených okolností doloží doklady a doručí Účastníkovi písemné oznámení o navýšení ceny minimálně 21 dní před dnem zahájení zájezdu. 

 

7. Slevy pro děti.
Kancelář uvádí druhy a výši slev pro děti v katalogu s aktuálním obsahem. Pokud dítě je Účastníkem zájezdu, osoba, která provádí rezervaci a uzavírá smlouvu, musí o této skutečnosti informovat a současně uvést věk dítěte, přesný datum jeho narození a tuto skutečnost doložit vhodným dokladem. Kancelář má právo k ověření věku dítěte na základě osobních dokladů.  V případě, že nastane věkový rozdíl v porovnání s uvedenou skutečností, Kancelář je oprávněna k naúčtování katalogové ceny a jejímu převzetí dle věku Účastníka. Pro získání slevy je u dítěte směrodatný věk dosažený k poslednímu dni zájezdu. 

 

8. Povinnosti Kanceláře.
Kancelář se zavazuje před uzavřením smlouvy informovat o všeobecných předpisech týkajících se pasů, víz a hygieny (včetně lhůty vystavení pasu nebo vízum nebo zdravotních požadavcích týkajících se účasti na zájezdu). Kancelář je povinna informovat Účastníka o zvláštních zdravotních rizicích nebo ohrožení na životě v místě plánovaného zájezdu a o možnostech pojištění, které s tím souvisí. Ode dne 16. 07. 2006 dle nařízení /EG/2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 je pořadatel zájezdu povinen informovat cestující využívající leteckou dopravu o totožnosti leteckého dopravce, který provede přepravu. V případě, že v okamžiku uzavření smlouvy letecký dopravce ještě není znám, Kancelář se zavazuje dočasně určit přípustného dopravce. Jakmile finálně bude určen dopravce, Kancelář bude o této skutečnosti bezodkladně informovat Klienta přes agenturu, ve které byla provedena rezervace.  V případě, že nastane změna dopravce po uzavření smlouvy, bude pořadatel informovat Klienta o této skutečnosti. Rainbow Tours a.s. si vyhrazuje právo na možnost změny letecké společnosti a čísel letu. 

 

9. Práva účastníka.
Účastník má nárok na služby poskytované Kanceláří, které jsou potvrzené ve smlouvě-přihlášce k účasti na zájezdu. Účastník je oprávněn v průběhu trvání zájezdu využívat odbornou pomoc a péči zástupce Kanceláře. Účastník také bude zahrnutý péčí ve všech akutních a Kanceláři nezpůsobených případech (např. souvisejících s havárií autobusu, prodloužením celního odbavení, zdržením na hranici, opožděním letu). Účastník má nárok na vrácení ceny za služby, které nevyužil pro důvody nezaviněné Kanceláří, když jeho účast na zájezdu přeruší celní služby nebo policie, po odečtení Kanceláří fakticky vynaložených nákladů souvisejících s nákupem těchto služeb od dodavatelů.

 

10. Povinnosti účastníka.
Účastník je povinen se řídit všemi pokyny a doporučeními zástupců Kanceláře, na jejichž základě je možné zájezd uskutečnit a bezpodmínečného dodržování místa a času srazů uvedených ve smlouvě a nabídce. Účastník je povinen mít cestovní doklady (pas), turistická víza (pokud tyto doklady nezabezpečuje Kancelář) a dodržovat celní a devizové předpisy platné v Polské republice, tranzitních a cílových zemích. Účastník je povinen dodržovat pořádkové a bezpečnostní předpisy (např. požární, policejní atp.). Účastník se zavazuje zaplatit veškeré místní poplatky v místě pobytu (např. pobytová taxa, lázeňské poplatky, kauce, poplatek za použití hotelového telefonu, poplatek za konzumaci z minibaru atp.), v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že Kancelář tuto věc předá soudu. Účastník odpovídá za náhradu škody za poškození předmětů, které patří kanceláři, ostatním Účastníkům, hotelům, leteckým společnostem atp.

 

11. Cestovní zavazadla.
Kancelář má zavedený limit pro Účastníkova cestovní zavazadla pro všechny autokarové a letecké zájezdy: 1 kus příručního zavazadla do 5 kg (o rozměrech max. 55x20x40cm) a 1 kus hlavního zavazadla o váze od 15 do 20 kg (závisí na letecké společnosti). V případě lyžařských zájezdů v rámci omezení hlavního zavazadla musí byt také zahrnut 1 komplet lyžařského vybavení na osobu (lyže/hůlky/boty nebo snowboard/ boty). Děti do 2 let nemají nárok na bezplatnou přepravu zavazadel. Protože zákony 
v dopravě přísně omezují maximální nosnost a ložní míru letadel a autokarů Kancelář je oprávněna odmítnout přijmout na palubu zavazadla, která překračují výše uvedené limity. Pokud má klient zavazadel více, je povinen uhradit doplatek podle ceníku dopravce. Podrobné informace v dokumentu „Důležité – čtěte“.

 

12. Pojištění. 
Kancelář má uzavřené vhodné pojistné ručení požadované zákonem o službách v cestovním ruchu ze dne 29. srpna 1997, ve znění pozdějších předpisů. Všichni Účastníci skupinových zájezdů jsou pojištěni u TU EUROPA a.s. (adresa: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław) přičemž smluvními stranami jsou Pojišťovací společnost a Účastník. Pojišťovací balíček obsahuje: (KL) náklady na léčbu a asistenci pro cesty do evropských zemí a oblasti Středomoří do 20.000 EUR, do Asie, Afriky, Austrálie a Ameriky do 30.000 EUR, (CT) – náklady na léčbu tropických nemocí, (CP) – náklady na léčbu a následků chronických nemocí a rakoviny – hodnoty pojištění jsou zahrnuté  v hodnotách KL, (KR) náklady na záchranné akce do 5.000 EUR, (TK) náklady na léčbu v případě následků z kvalifikované turistiky (např. vysokohorské) nebo amatérského sportování (např. lyžování, cyklistika, windsurfing, plachtění), (NNW) následky nešťastných nehod  do 10 000 PLN a zavazadel do 1000 PLN. Za příplatek je možnost dokoupení rozšířené varianty pojištění: Standard Plus nebo The Best (podrobně v dokumentu „Důležité – čtěte“). Při uzavření smlouvy – přihlášky Účastník prohlašuje (svým jménem a ostatních Účastníků smlouvy – přihlášky), že jeho zdravotní stav umožňuje účastnit se zájezdu. V souladu s podrobnými podmínkami pojištění TU EUROPA a.s., pojištění zavazadel zahrnuje pouze osobní předměty (oblečení a kosmetiku). Pojištění zavazadel nezahrnuje zničení kufru/cestovní tašky, ztrátu nebo poškození mj. peněz v hotovosti, cenných papírů, platebních karet, bižuterie, uměleckých děl, profesionálního vybavení: audio, foto-video nebo počítačů, počítačového softwaru, autodoplňků, sportovního nářadí atp. Více informací týkajících se pojištění naleznete v dokumentu „Důležité – čtěte“ a v podrobných podmínkách pojištění, se kterými je každý Účastník oprávněn a povinen se v kanceláři před odjezdem obeznámit. Pokud Účastník nevyužije možnosti sjednání dodatečného pojištění (např. pro sport nebo hodnotná zavazadla), další náklady jdou pouze k tíži Účastníka. 

 

13. Reklamace.
V případě, když vzniknou nedostatky v průběhu zájezdu, Účastník má právo a povinnost informovat vedoucího zájezdu nebo jiného místního zástupce Kanceláře o zjištěných nedostatcích a požadovat, aby byly přijaté protiopatření.  Nezávisle na informaci o pochybení, Účastník může předložit pořadateli reklamaci do 30 dní od ukončení zájezdu. Reklamaci předloží Účastník v písemné podobě a ta bude doručena doporučeným dopisem (ne faxem, ani emailem) na adresu Kanceláře. Veškeré reklamace budou posouzené ve lhůtě do 30 dní od doručení do Kanceláře, a pokud reklamace bude složena do rukou průvodce v průběhu zájezdu, pak ve lhůtě do 30 dní od ukončení zájezdu.  Základem pro reklamaci Účastníka nemohou být skutečnosti a události, za Které kancelář nenese odpovědnost, tj. takové které vyplývají z činnosti nebo selhání Účastníka, činnosti nebo selhání osob třetích, které se nepodílí na poskytování služeb dle smlouvy, pokud tyto činnosti a nedostatky nebylo možné předvídat, ani se jim vyhnout a také škody způsobené vyšší mocí.   Reklamace týkající se přeletu do/z cílové destinace a zničených nebo poškozených zavazadel v průběhu letu letadlem se řídí Varšavskou konvencí z roku 1929 s ve znění pozdějších předpisů a jejími dodatky, nařízením EP a Rady č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 (společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů) a polského Leteckého zákona. V souladu s těmito nařízeními cestující (s letenkou na jméno) je oprávněn podat reklamaci zástupci patřičné letecké společnosti a v případě vyčerpání reklamačních možností – stížnost na Úřad civilní letecké dopravy (ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa). Více informací naleznete v dokumentu „Důležité – čtěte“.

 

14. Vyloučení/omezení odpovědnosti. 
V případě, když si cestující svévolně změní místo nástupu nebo odletu, Kancelář nezaručuje volné místo v dopravním prostředku (autobusu, autokaru nebo letadle). Kancelář nenese odpovědnost, pokud celníci / imigrační úředníci nedovolí vstup Účastníkovi do příslušné země, když takováto okolnost nastoupí výlučně v souvislosti s konáním uvedených úředníků a příčin, které Kancelář nezavinila. V takovém případě si Účastník zajišťuje návrat do místa bydliště na své nálady a Kancelář vrací pouze částku za neuskutečněné plnění po odečtení fakticky vynaložených nákladů souvisejících s jejich nákupem od dodavatelů.  Kancelář vylučuje odpovědnost ve vztahu k Účastníkům, kteří odstoupili v průběhu zájezdu, s výjimkou, že odstoupení souvisí se skutečnostmi uvedenými v článku 16a zákona o službách v cestovním ruchu.  Kancelář nemá odpovědnost za ztrátu nebo poškození zavazadel, pokud škoda byla způsobena výlučně: konáním nebo opomenutím Účastníka zájezdu, konáním nebo opomenutím třetích osob, které se nepodílí na poskytování služeb dle smlouvy, pokud toto konání nebo opomenutí nebylo předvídatelné nebo nebylo se mu možné vyhnout a působením vyšší moci. Kancelář ručí za chybné plnění nebo neplnění smlouvy o poskytování služeb v cestovním ruchu kromě chybného plnění nebo neplnění smlouvy, které je způsobeno: konáním nebo opomenutím Účastníka zájezdu, konáním nebo opomenutím třetích osob, které se nepodílí na poskytování služeb dle smlouvy, pokud toto konání nebo opomenutí nebylo předvídatelné nebo nebylo se mu možné vyhnout a působením vyšší moci. Pokud z důvodu působení vyšší moci, což nebylo možné předvídat v okamžiku uzavření smlouvy, je ztíženo plnění zájezdu, ohroženo nebo přerušeno a pro důvody působení vyšší moci nastanou dodatečné náklady na plnění, které nebylo možno předvídat v rámci smlouvy-přihlášky (např. dodatečný nocleh v hotelu, dodatečné stravování, dodatečný transfer, atp.), Klient získává pomoc zástupce Kanceláře v průběhu provádění takové transakce, náklady za dodatečné plnění hradí Klient a Kancelář takovým způsobem, aby žádná ze stran nebyla diskriminována. Kancelář nenese odpovědnost za změnu programu zájezdu, která byla provedena na přání a se souhlasem Účastníků zájezdu. Kancelář nenese odpovědnost za smlouvy uzavřené Účastníkem v místě pobytu s místními podnikateli. Kancelář si vyhrazuje právo omezit odpovědnost za neprovedení zájezdu, nesprávné provedení služeb v průběhu zájezdu do výše dvojnásobku ceny zájezdu, toto se nevztahuje na škody na životě a zdraví. Fakultativní výlety uvedené v katalogu jsou pouze informativního charakteru, nejedná se o obchodní nabídku a Kancelář nezaručuje jejich uskutečnění. 

 

15. Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. 
Kancelář vlastní patřičné pojistné ručení, které vystavilo Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA a.s., – č. ručení a název pojišťovací společnosti je pokaždé uváděno na smlouvě – přihlášce a dodatečně každý z Účastníků, který uhradí minimálně zálohu, má nárok na vlastní žádost obdržet kopii garančního certifikátu Kanceláře. 
Z pojištění jsou proplacené klientům vynaložené náklady v případě neuskutečnění smlouvy, jestliže Kancelář není schopna zajistit Účastníkovi návrat do země, ačkoli má takovou povinnost, Účastník je povinen bezodkladně se spojit s Pojistitelem (telefonické spojení v oddíle „Důležité – čtěte“ nouzové centrum). Pojistitel informuje příslušného maršálka vojevodství a dále zaplatí za návrat klientů zálohu v termínu do 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne obdržení písemného příkazu od příslušného maršálka vojevodství nebo jím určeného útvaru. 

 

16. Zrušení zájezdu.
Kancelář si vyhrazuje právo zrušení zájezdu nejpozději do 10 dne před jeho započetím pro důvody nedosažení předpokládaného minimálního počtu účastníků (u autokarových zájezdů min. 30 osob, u leteckých zájezdů uskutečněných na linkové bázi: min. 40 osob, v případě leteckých zájezdů uskutečněných na charterové bázi: min. 140 osob), 7 dnů před jejich začátkem v případě zrušení odjezdu z dané trasy nebo města a v každém případě pro důvody, které nevznikly zaviněním Kanceláře a ani nemohly být Kanceláří ovlivněné. Kancelář nebo cestovní agentura, která zastupuje Kancelář, informuje Účastníka o zrušení zájezdu v termínech, které jsou výše uvedené. V takových případech Účastník je oprávněn podle svého uvážení, zúčastnit se Kanceláří navrženého náhradního zájezdu nebo požádat o vrácení zaplacené částky. Pokud náhradní zájezd navržený Kanceláří bude za nižší cenu než zrušený zájezd, Účastník obdrží zpět přeplatek. Pokud zájezd bude zrušený z důvodu nedosažení předpokládaného minimálního počtu osob ve skupině, Účastník bude o tom informován napřed telefonicky nebo jiným dostupným způsobem (nejpozději v 10 dní před plánovaným započetím zájezdu), a následně také písemně (do vlastních rukou s potvrzením převzetí, faxem, emailem nebo doporučeným dopisem), nejpozději 5 dne před plánovaný započetím zájezdu.

 

17. Odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo změna termínu. 
Odstoupení od smlouvy nebo změna termínu zájezdu provedené Účastníkem vyžaduje prohlášení v písemné formě, které je nutné doručit do Kanceláře. Klient má vždy nárok na vrácení zaplacené částky, po odečtení Kanceláří fakticky vynaložených nákladů. Pouze pro informaci Kancelář uvádí, že v minulosti se průměrně vynaložené náklady  -  vzhledem k celkové hodnotě uzavřené smlouvy  - vyvíjely následovně: 
do 45 dní před odjezdem – 7% 
od 44 do 31 dní před odjezdem – 20 % 
od 30 do 21 dní před odjezdem – 30 % 
od 20 do 15 dní před odjezdem – 50 % 
od 14 do 8 dní před odjezdem – 70 %
od 7 do 2 dní před odjezdem – 80 %
1 den před odjezdem nebo později – 90 % 

POZOR!!! Účastník si může fakultativně dokoupit pojištění nákladů na odstoupení od smlouvy (obsahuje také náklady dřívějšího návratu ze zájezdu) nabízené TU Europa a.s. – dodatečný poplatek je ve výši pouhých 3% z ceny zájezdu – viz dokument „Důležité – čtěte“.

 

18. Převod práv a závazků vyplývajících ze smlouvy po jejím uzavření.
V případě, že Účastník, který se rozhodl odstoupit od smlouvy o zájezdu, určí osobu, která splňuje podmínky účasti na zájezdu a písemně na ni převede své práva a zároveň tato osoba příjme závazky vyplývající ze smlouvy – přihlášky, Kancelář obdrží částku ve výši, která odpovídá faktickým nákladům souvisejícím s provedením změny Účastníka (pokud nevzniknou jiné překážky, které Kancelář nemůže ovlivnit). Jak Účastník, tak osoba, která přijala jeho práva, společně ručí za zaplacení nákladů souvisejících s provedením změny a také za zaplacení zájezdu v celkové výši. Změna Účastníka zájezdu musí být provedena písemně a předána Pořadateli zájezdu ve lhůtě, která umožňuje provést případné vízové procedury a změnit údaje Účastníka zájezdu u leteckých dopravců, avšak nejpozději: 7 dní před dnem odjezdu v případě autokarových a charterových zájezdů do zemí, ve kterých není požadováno vyřízení víz před započetím cesty; 30 dní před dnem odjezdu v případě linkových leteckých zájezdů a zájezdů, u kterých je požadováno vyřízení víz před započetím cesty; POZOR!!! U linkových leteckých zájezdů převod práv a závazků na jinou osobu je možný jedině za předpokladu, když letecká společnost souhlasí se změnou účastníka a až po zaplacení nákladů, které souvisí s provedením změny v rezervaci nebo koupi nové letenky (dle ceníku dopravce provozujícího příslušnou linku).

 

19. Ochrana osobních údajů.
Rainbow Tours a.s. Vás informuje o skutečnosti, že administrátorem osobních údajů uváděných Klienty je Rainbow Tours a.s. se sídlem v Lodži, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź. Uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem: plnění smlouvy uzavřené s Rainbow Tours a.s.. Osobní údaje uvedené Klienty mohou být poskytnuté jiným subjektům včetně leteckých společností, trajektovým nebo autokarovým dopravcům, hotelům, pojišťovnám a agenturám spolupracujícím s Rainbow Tours a.s. 
na základě smlouvy o franšíze nebo dohody o agenturním zprostředkování, zahraničním partnerům, za účelem plnění uzavřené smlouvy s Rainbow Tours a.s.. Klienti poskytují své údaje na základě dobrovolnosti. Klienti jsou oprávněni k přístupu ke svým osobním údajům a také mají právo k jejich pozměňování. 

 

20. Závěrečná ustanovení. 
V záležitostech neupravených Všeobecnými podmínkami účasti, se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zák. z roku 1964 č. 16, článek 93 v pozdějším znění) a zákonem ze dne 29. srpna 1997 o službách v cestovním ruchu (v úplném znění Sb. zák. z roku 2004 č. 223, článek 2238 v pozdějším znění). Případné spory budou řešeny dohodou smluvních stran a v případě nedosažení dohody, rozhodovat bude místně příslušný soud. Neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy – přihlášky nebo těchto Podmínek nemá vliv na platnost celé smlouvy. 

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 22. 07. 2014.

Loading